2017-12-07 03:02

Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 12-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах  мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 10 дугаар хавсралт

      (Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

 

 

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр төр хувийн хэвшлийн   түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : "ДЦС-3" ТӨХК

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г.Дамдинсүрэн  Утас: 99119672

Д/Д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.01

Б/406

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

2

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.01

Б/408

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

3

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.01

Б/412

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

4

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.11

Б/415

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

5

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.12

Б/417

хөрөнгө зарцуулах / буцалтгүй тусламж

хавсаргав

6

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.13

Б/418

хөрөнгө зарцуулах / эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

7

 Гүйцэтгэх захирал

12/5/2017

1-2-376/17

Ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

8

Гүйцэтгэх захирал

12/7/2017

3-1-1-380/17

Хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

9

Гүйцэтгэх захирал

12/13/2017

1-4-381/17

Хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

10

Гүйцэтгэх захирал

12/13/2017

3-311/17

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ

хавсаргав

11

Гүйцэтгэх захирал

12/13/2017

3-312/17

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ

хавсаргав

12

Гүйцэтгэх захирал

12/13/2017

3-313/17

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ

хавсаргав

13

Гүйцэтгэх захирал

12/13/2017

3-314/17

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ

хавсаргав

14

Гүйцэтгэх захирал

12/13/2017

3-315/17

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ

хавсаргав

15

Гүйцэтгэх захирал

12/13/2017

3-316/17

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ

хавсаргав

16

Гүйцэтгэх захирал

12/13/2017

3-317/17

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ

хавсаргав

17

Гүйцэтгэх захирал

12/13/2017

3-309/17

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ

хавсаргав

18

Гүйцэтгэх захирал

12/13/2017

3-310/17

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ

хавсаргав

19

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.21

А/302

хөрөнгө зарцуулах/гэрээт галын шагнал

хавсаргав

20

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.21

А/303

хөрөнгө зарцуулах/цагдаагийн хэсгийн үр дүнгийн шагнал

хавсаргав

21

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.21

Б-420

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

22

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.21

Б-424

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

23

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.21

Б-425

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

24

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.21

Б-426

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

25

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.21

Б-427

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

26

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.21

Б-428

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

27

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.21

Б-429

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

28

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.21

Б-430

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

29

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.25

Б-435

хөрөнгө зарцуулах/ орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх

хавсаргав

30

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.25

Б-436

хөрөнгө зарцуулах/ нэг удаагийн тэтгэмж

хавсаргав

31

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.25

Б-437

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

32

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.25

Б-439

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

33

Гүйцэтгэх захирал

12/25/2017

1-4-393/17

Ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

34

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.27

Б-440

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

35

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.27

Б-441

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

36

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.27

Б-442

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

37

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.28

Б-443

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

38

Гүйцэтгэх захирал

2017.12.28

А/308

хөрөнгө зарцуулах / эмчилгээний зардлын хөнгөлөлт

хавсаргав

39

Сангийн яам

2017.12.31

А17/12

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

40

Гүйцэтгэх захирал

12/20/2017

3-391/17

Хамтран ажиллах гэрээ

хавсаргав

41

Гүйцэтгэх захирал

12/20/2017

1-2-392/17

Хаягдал төмөр худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

42

Гүйцэтгэх захирал

12/25/2017

1-4-393/17

Ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

43

Гүйцэтгэх захирал

12/25/2017

3-394/17

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх гэрээ

хавсаргав

44

Гүйцэтгэх захирал

12/26/2017

3-395/17

Хүлээн авалт зохион байгуулах гэрээ

хавсаргав

45

Гүйцэтгэх захирал

12/26/2017

2-3-396/17

Эйбл системд нэмэлт ажил гүйцэтгэх гэрээ

хавсаргав

46

Гүйцэтгэх захирал

12/27/2017

2-4-397/17

Аваарийн нөөцөөр бүрдүүлэх цахилгааны сэлбэг худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

47

Гүйцэтгэх захирал

12/28/2017

3-399/17

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ

хавсаргав

48

Гүйцэтгэх захирал

12/27/2017

2-4-398/17

Аваарийн нөөцөөр бүрдүүлэх бусад сэлбэг материал худалдах худалдан авах гэрээ

хавсаргав

49

Гүйцэтгэх захирал

12/28/2017

Б-447

хөрөнгө зарцуулах / шагнаж урамшуулах

хавсаргав

50

Гүйцэтгэх захирал

12/28/2017

Б-448

хөрөнгө зарцуулах / эмчилгээний зардал

хавсаргав

51

ДҮТ ТӨХК

12/31/2017

12

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

52

ДҮТ ТӨХК

12/31/2017

12

өр авлага үүсгэх

хавсаргав

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК