2016-11-01 18:48

2016 оны 9-р сарын техник, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтийн биелэлт

ЦЭХ-ний төлөвлөгөө

-Боловсруулалт       -   99,2   %

-Түгээлт                    -  92,2%-иар тус тус биелэсэн

-ДХЦЭХ,%                -  14,39 %  (төлөвлөгөөнөөс 1,21% буюу 1058,4 мян.квтц-аар   хэмнэсэн)

ДЭХ-ний төлөвлөгөө

-Уурын түгээлт         -   94,6% (диспетчерийн графикаар 100%)

- Усны түгээлт           -  109,6% (диспетчерийн графикаар 100%)

Нийт орлого 98,0%   (төлөвлөгөөнөөс 124,0 сая төгрөгөөр буурсан)

Нийт зардал 96,7%   (төлөвлөгөөнөөс 247,9 сая төгрөгөөр буурсан)

Ашгийг 123,8 сая төгрөгөөр өсгөж, ашигтай ажилласан

Борлуулалтын орлогын 1төгрөгт ноогдох зардал төлөвлөснөөс 0,02 төгрөгөөр буурч 1,2 төгрөг болсон.

Нэгжийн өртөг

-ЦЭХ   75,98 төгрөг   (төлөвлөгөөнөөс 3,05 төгрөгөөр буурсан)

-ДЭХ  33409,69 төгрөг  (төлөвлөгөөнөөс 1530,49 төгрөгөөр буурсан)

Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт

-ЦЭХ  459,80 гр/квтц   (төлөвлөгөөнөөс 18,2 гр/кВтц-аар буурсан)

-ДЭХ  183,87 кг/Гкал  (төлөвлөгөөнөөс 0,13 кг/Гкал-аар буурсан)

Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК