Гарчиг Мэдээний төрөл Нийтлэсэн
Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт Байгууллага 2015-04-03 02:33
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт Байгууллага 2015-04-03 03:18
Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт Байгууллага 2015-12-09 09:04
Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр Байгууллага 2016-05-17 04:26
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 1-р сар Байгууллага 2017-02-08 03:23
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 2-р сар Байгууллага 2017-03-07 03:07
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 3-р сар Байгууллага 2017-04-10 09:44
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 4-р сар Байгууллага 2017-05-08 09:45
Байгууллагын шийдвэр 6-р сар Байгууллага 2017-07-04 11:02
Байгууллагын шийдвэр 7-р сар Байгууллага 2017-08-14 08:36
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 8-р сар Байгууллага 2017-09-08 12:28
Ашиг сонирхлын зөрчил мэдэгдэл 3-р сар Байгууллага 2017-10-11 01:50
Ашиг сонирхлийн зөрчлийн мэдэгдэл 2017 оны 4-р сар Байгууллага 2017-10-11 02:45
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдээлэл (2017 оны 5-р сар) Байгууллага 2017-10-11 03:15
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл (2017 оны 6-р сар) Байгууллага 2017-10-12 09:30
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл (2017 оны 7-р сар) Байгууллага 2017-10-12 09:59
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл 2017 оны 8-р сар Байгууллага 2017-10-12 10:03
Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл (2017 оны 9-р сар) Байгууллага 2017-10-12 10:07
Байгууллагын шийдвэр 2017 оны 11-р сар Байгууллага 2017-11-14 11:34
Хаяг: Улаанбаатар хот-36, Хан-уул дүүрэг 3-р хороо
Утас: 343024 Факс: 976-11-343024
Й-мэйл: ps3@tes3.energy.mn
© 2015-2018 "ДЦС-3" ТӨХК